Bij afwezigheid en/of ziekte van onze leerling dient u als ouder de volgende werkwijze te volgen:

Verzoek aan de ouders:

A1
Ziekte of plotseling anderszins noodzakelijk verzuim van een leerling graag vóór 08.30 uur van die dag aan de school doorgeven via 071 – 409 10 79.

A2
Bij terugkeer na absentie geeft u de leerling een absentieformulier mee, waarin de reden en de duur van het verzuim (nogmaals) worden vermeld. Graag ook de naam en de klas van de leerling vermelden!
Absentieformulieren zijn te verkrijgen in lokaal N027.

B
Als de leerling de school na afmelden verlaten heeft, wordt de ouders verzocht de thuiskomst z.s.m. door te geven aan de school via 071 – 409 10 79 of 071 – 402 42 01.

C
Bij dringend/plotseling bezoek aan huisarts e.d. afmelden mét absentieformulier in lokaal N027.

D
Verzoek om bijzonder verlof, uitsluitend bij de adjunct-directeur aan te vragen, zo mogelijk minimaal vijf weken voorafgaande aan dat verlof indienen. Deze zal beoordelen of het verlof kan worden verleend en onder welke voorwaarden. Vakantieverlof wordt niet verleend tijdens de periode van een toets/repetitieweek of examen. Formulieren voor verlofaanvragen zijn te verkrijgen bij de administratie of te downloaden van de website.

E
Bezoekjes aan tandartsen, orthodontisten, fysiotherapeuten en medische specialisten gebeuren natuurlijk zoveel mogelijk na schooltijd. Daar waar dat niet lukt, moet de adjunct-directeur van de afdeling van tevoren daarover worden geïnformeerd. Voor een aangekondigde toets (so, repetitie, proefwerk e.d.) die als gevolg van een dergelijk bezoek gemist gaat worden, dient de leerling van te voren afspraken met de desbetreffende docent te maken. We proberen dan een vervangend toetsmoment voor diezelfde dag vast te stellen. De leerling moet het werk dus wel voor de aangekondigde dag leren. Voor examens, bijvoorbeeld het bromfietscertificaat, geldt hetzelfde. Graag de naam en de klas van de leerling vermelden!

Regels voor de leerlingen:

a. Het absentiebriefje, getekend door je ouder/verzorger, lever je in bij lokaal N027.
b. Als je een repetitie, schriftelijke overhoring of proefwerk niet hebt
gemaakt, dan meld je je zo spoedig mogelijk bij je docent en de admini-
stratie om een datum voor het inhalen af te spreken.
c. Als je vóór het eind van je schooldag de school, om welke reden dan
ook, moet verlaten, dan meld je dat in lokaal N027, met een onder-
tekend absentiebriefje.
d. Ben je ziek en wil je naar huis, ook dan afmelden in lokaal N027. Bij
thuiskomst bellen je ouders direct de school, dat je bent aangekomen.

Het absentieformulier:
Dit gebruikt u wanneer uw kind ziek is geweest en wanneer hij/zij naar de dokter, tandarts of specialist is geweest.

Download absentieformulier (pdf)

Het verlofformulier;

Dit gebruikt u om bijzonder verlof aan te vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een bruiloft, een begrafenis of vakantie buiten de schoolvakanties. Vraag uw verlof op tijd aan!

Download verlofformulier (pdf)