Dyslexie

Dyslectische leerlingen krijgen met hun dyslexiepas extra aandacht en faciliteiten. Er zijn mogelijkheden voor een auditief omzettingsprogramma zoals Kurzweil.

Download beleidsplan dyslexie

Sociaal emotionele problemen

Bij sociaal-emotionele problemen worden externe deskundigen ingeschakeld. Dat betreft de derde lijn die wordt gevormd door gespecialiseerde hulpverleners, zoals de jeugdarts/sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werk, de JGZ, de jeugdhulpverlening en andere deskundigen.
In de tweede lijn kan de leerling, in geval van verwijzing door bijvoorbeeld de mentor, te maken krijgen met diverse hieronder genoemde zaken.

Pestprotocol

Elke school is vanuit de overheid verplicht een pestprotocol samen te stellen. Daarin staat beschreven wat de school verstaat onder pesten, hoe dit gedrag wordt gesignaleerd en wat de aanpak van pesten is. Een pestprotocol lost het pesten niet op maar maakt wel duidelijk hoe de school met pestgedrag omgaat.

Zorgcoördinator

Deze coördineert alle hulp en ziet er op toe dat vraag en hulpverlening op elkaar afgestemd worden.

Schoolmaatschappelijk werk

Op Pieter Groen werken we nauw samen met schoolmaatschappelijk werkers van het Centrum van Jeugd en Gezin (CJG).

Pluscoach

Pluscoaching is een gezamenlijk initiatief vanuit het vo en het mbo uit de regio’s Zuid-Holland Noord, Haaglanden en het Westland. Het is bedoeld voor jongeren die woonachtig zijn in deze regio’s en/of voor jongeren die vanuit de zorg- en begeleidingsstructuur van de school niet voldoende begeleid kunnen worden en waarbij sprake is van zogenaamde overbelaste problematiek. Dit kan bijvoorbeeld zijn: gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen. Doelstelling is dat de leerling zijn opleiding voltooit.
Op de website van Pluscoach is uitgebreidere informatie te vinden.