071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Gesubsidieerde schoolboeken

In het kader van de regeling ‘verstrekking gesubsidieerde schoolboeken’ ontvangt de school financiële middelen van het ministerie van OCW om de schoolboeken gratis aan de leerlingen te verstrekken. Sommige leermiddelen vallen buiten deze regeling en zullen nog steeds door ouders moeten worden bekostigd.

Vrijwillige ouderbijdrage

De VOB staat voor vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage kunnen wij onderwijsactiviteiten, die niet vanuit de bekostiging van de overheid betaald kunnen worden, aanbieden. Voorbeelden van deze activiteiten zijn vakgebonden excursies, workshop docenten en andere dingen.

De bijdrage is vrijwillig maar we willen graag benadrukken dat we als school alle mooie aanvullende curriculum onderdelen alleen kunnen bieden wanneer u als ouder hier in bij wilt dragen. Het onderwijs op Pieter Groen is voor iedereen. Dat betekent dat we alle leerlingen de kans geven om aan iedere activiteit deel te nemen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet kunt bijdragen. Daar hebben wij alle begrip voor en wij willen graag daarover met u meedenken en zo nodig voor u de last verlichten. U kunt contact opnemen met de administratie; zij bespreken met u wat de mogelijkheden zijn en hoe wij als school hieraan kunnen bijdragen.

Onderwijs gerelateerde kosten

Om het onderwijs c.q. de gekozen opleiding goed te kunnen volgen is het nodig dat een ouder/verzorger ervoor zorgt dat hun zoon/dochter beschikt over bepaalde voorzieningen. In sommige gevallen kan de school bemiddelen bij de aanschaf van bepaalde artikelen. U ontvangt daarover in voorkomende gevallen bericht. Ook de kosten die zijn verbonden aan deelname aan de sportklas, tto-klas, schoolreizen/werkweken of de aanschaf van een tablet vallen onder deze rubriek. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Een overzicht van deze kosten is in de bijlage onderaan deze pagina te vinden.

Instemming medezeggenschapsraad en Gedragscode schoolkosten vo

Over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks de instemming gevraagd van de ouders uit de medezeggenschapsraad (MR). Pieter Groen heeft zich geconformeerd aan de Gedragscode schoolkosten VO die door de Besturenraad is opgesteld. Deze gedragscode is ontwikkeld om te stimuleren dat scholen de schoolkosten transparanter maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderorganisaties hebben ook aan de opstelling van deze gedragscode meegewerkt.

Onderwijsgerelateerde kosten (excursies, schoolreizen, werkweken en tweetalig onderwijs) 

Om het onderwijs c.q. de gekozen opleiding goed te kunnen volgen is het nodig dat ouders/verzorgers ervoor zorgen dat hun zoon/dochter beschikt over bepaalde voorzieningen. In sommige gevallen kan de school bemiddelen bij de aanschaf van bepaalde artikelen. U ontvangt daarover in voorkomende gevallen bericht. Ook de kosten die zijn verbonden aan deelname aan de Pieter Groen Academy’s, het tweetalig onderwijs, schoolreizen/werkweken of de aanschaf van een tablet vallen onder deze rubriek. Een overzicht van deze kosten is te vinden in de bijlage onderaan deze pagina.

Betaling van de kosten via een jaarnota

Eind september ontvangt u een e-mail van Wis Collect (zorg altijd dat het juiste mailadres bij ons bekend is) met een link, waarna u de jaarnota kunt bekijken en via iDEAL kunt betalen. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen.

Tweetalig Onderwijs, TTO

Leerlingen die deelnemen aan TTO, Tweetalig Onderwijs, hebben gedurende de gehele TTO-opleiding extra activiteiten en extra Engels. Voor TTO wordt een TTO-bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is onder andere voor het bekostigen van de in het TTO curriculum vereiste onderdelen zoals:

  • Extra taalvaardigheidsprogramma’s
  • Leermiddelen
  • Activiteiten (bijvoorbeeld toneelvoorstellingen en Engelse sportactiviteiten)
  • Extra Engels lessen
  • Administratie- en organisatiekosten
  • Studiereizen

Voor deelname aan het examen IB/CAE gelden aparte kosten en deze zijn dus nog niet in de TTO-bijdrage opgenomen.

Voor deelname aan TTO willen we benadrukken dat iedere leerling deel mag nemen. U zult echter ook begrijpen dat de activiteiten die vereist zijn in het TTO programma, niet volledig bekostigd kunnen worden uit de bekostiging van de overheid. Voor de TTO-bijdrage gelden dezelfde mogelijkheden als voor de VOB.

Overzicht Schoolkosten 2022-2023

Toelichting Schoolkosten 2022-2023