071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Gesubsidieerde schoolboeken

In het kader van de regeling ‘verstrekking gesubsidieerde schoolboeken’ ontvangt de school financiële middelen van het ministerie van OCW om de schoolboeken gratis aan de leerlingen te verstrekken. Sommige leermiddelen vallen buiten deze regeling en zullen nog steeds door ouders moeten worden bekostigd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vinden er op school activiteiten plaats of worden er door ons diensten geleverd die niet door het ministerie van OCW worden vergoed. Om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren of diensten te kunnen leveren, zijn wij genoodzaakt om van u een vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Daarbij handelen wij naar de regels die hiervoor gelden uit het tweede lid van artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Voor alle duidelijkheid willen wij benadrukken dat de toelating tot onze school niet afhankelijk is van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Onderwijs gerelateerde kosten

Om het onderwijs c.q. de gekozen opleiding goed te kunnen volgen is het nodig dat een ouder/verzorger ervoor zorgt dat hun zoon/dochter beschikt over bepaalde voorzieningen. In sommige gevallen kan de school bemiddelen bij de aanschaf van bepaalde artikelen. U ontvangt daarover in voorkomende gevallen bericht. Ook de kosten die zijn verbonden aan deelname aan de sportklas, tto-klas, schoolreizen/werkweken of de aanschaf van een tablet vallen onder deze rubriek. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Een overzicht van deze kosten is in de bijlage onderaan deze pagina te vinden.

Instemming medezeggenschapsraad en Gedragscode schoolkosten vo

Over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks de instemming gevraagd van de ouders uit de medezeggenschapsraad (MR). Pieter Groen heeft zich geconformeerd aan de Gedragscode schoolkosten VO die door de Besturenraad is opgesteld. Deze gedragscode is ontwikkeld om te stimuleren dat scholen de schoolkosten transparanter maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderorganisaties hebben ook aan de opstelling van deze gedragscode meegewerkt.

Betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en onderwijsgerelateerde kosten

De vrijwillige ouderbijdrage en de onderwijsgerelateerde kosten zullen via WIS Collect digitaal bij u in rekening gebracht worden, u ontvangt een e-mail (zorg altijd dat het juiste mailadres bij ons bekend is) met een link, waarna u via iDEAL kunt betalen.

Mocht u als ouder de bijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u zich wenden tot Stichting Leergeld.

Zijn er andere redenen waarom u (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen, dan kunt u zich wenden tot de adjunct-directeur van de afdeling van uw kind.

Overzicht Schoolkosten 2019-2020