071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Gesubsidieerde schoolboeken

In het kader van de regeling ‘verstrekking gesubsidieerde schoolboeken’ ontvangt de school financiële middelen van het ministerie van OCW om de schoolboeken gratis aan de leerlingen te verstrekken. Sommige leermiddelen vallen buiten deze regeling en zullen nog steeds door ouders moeten worden bekostigd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vinden er op school activiteiten plaats of worden er door ons diensten geleverd die niet door het ministerie van OCW worden vergoed. Om deze activiteiten te kunnen blijven uitvoeren of diensten te kunnen leveren, zijn wij genoodzaakt om van u een vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Daarbij handelen wij naar de regels die hiervoor gelden uit het tweede lid van artikel 27 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

Voor alle duidelijkheid willen wij benadrukken dat de toelating tot onze school niet afhankelijk is van het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Onderwijs gerelateerde kosten

Om het onderwijs c.q. de gekozen opleiding goed te kunnen volgen is het nodig dat een ouder/verzorger ervoor zorgt dat hun zoon/dochter beschikt over bepaalde voorzieningen. In sommige gevallen kan de school bemiddelen bij de aanschaf van bepaalde artikelen. U ontvangt daarover in voorkomende gevallen bericht. Ook de kosten die zijn verbonden aan deelname aan de sportklas, tto-klas, schoolreizen/werkweken of de aanschaf van een tablet vallen onder deze rubriek. Deze kosten worden apart in rekening gebracht. Een overzicht van deze kosten is in de bijlage onderaan deze pagina te vinden.

Instemming medezeggenschapsraad en Gedragscode schoolkosten vo

Over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks de instemming gevraagd van de ouders uit de medezeggenschapsraad (MR). Pieter Groen heeft zich geconformeerd aan de Gedragscode schoolkosten VO die door de Besturenraad is opgesteld. Deze gedragscode is ontwikkeld om te stimuleren dat scholen de schoolkosten transparanter maken en dat al het mogelijke wordt gedaan om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderorganisaties hebben ook aan de opstelling van deze gedragscode meegewerkt.

Onderwijsgerelateerde kosten (excursies, schoolreizen, werkweken en tweetalig onderwijs) 

Om het onderwijs c.q. de gekozen opleiding goed te kunnen volgen is het nodig dat ouders/verzorgers ervoor zorgen dat hun zoon/dochter beschikt over bepaalde voorzieningen. In sommige gevallen kan de school bemiddelen bij de aanschaf van bepaalde artikelen. U ontvangt daarover in voorkomende gevallen bericht. Ook de kosten die zijn verbonden aan deelname aan de Pieter Groen Academy’s, het tweetalig onderwijs, schoolreizen/werkweken of de aanschaf van een tablet vallen onder deze rubriek.  Een overzicht van deze kosten is te vinden in de bijlage onderaan deze pagina.

Betaling van de kosten via een jaarnota

Eind september ontvangt u een e-mail van Wis Collect (zorg altijd dat het juiste mailadres bij ons bekend is) met een link, waarna u de jaarnota kunt bekijken en via iDEAL kunt betalen. Wij bieden u ook de mogelijkheid om de schoolkosten in termijnen te betalen.

Mochten ouders/verzorgers besluiten geen bijdrage te betalen voor een bepaalde activiteit of is er sprake van geen of niet tijdige betaling, dan kunnen leerlingen uitgesloten worden van de desbetreffende activiteit.

Overzicht Schoolkosten 2020-2021

Toelichting Schoolkosten 2020-2021