071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

De kernwaarden worden ingekleurd door de protestants-christelijke identiteit van onze school als locatie van Stichting Andreas College. 

Persoonlijke aandacht betekent dat de school zijn leerlingen kent, niet alleen qua leerprestaties, maar ook qua interesses, achtergrond en eventuele belemmeringen. Het is het evenwicht tussen presentie en professionele afstand. Daardoor is de school in staat een klimaat te scheppen waarin de leerling zich begrepen en veilig weet, en waarin de school binnen de (wettelijke, organisatorische en financiële) mogelijkheden de ruimte biedt voor een op die leerling toegesneden onderwijsaanbod. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben (zie hiervoor ons Beleidsplan Passende Onderwijsondersteuning).

Prestaties en kwaliteit brengen met zich dat de school met de beschikbare middelen een zo hoog mogelijk rendement weet te behalen. Dat rendement wordt niet alleen uitgedrukt in wat meetbaar is, zoals slagingspercentages en doorstroomcijfers, maar ook in minder harde opbrengsten, die te maken hebben met de Bildung van de leerlingen: vorming, attitudes, culturele bagage, kortom: mens-zijn. 

Professionaliteit betekent dat de school vakmanschap en ondernemerschap uitstraalt. Wie hier werkt heeft een passie voor ‘het vak’ – in de dubbele betekenis van het docentschap als zodanig, én de inhoud van de over te dragen leerstof of aan te leren vaardigheden – blijft daarin bij en stelt er een eer in zijn vak verder te helpen ontwikkelen, al dan niet in samenwerking met instanties van buiten de school. Andere kenmerken van professionaliteit zijn ruimte voor eigen initiatief, transparantie – doen wat je zegt, en zeggen wat je doet –, reflectie op het eigen functioneren, oog voor de collectieve ambities en een gezonde collegialiteit. 

Plezier hangt samen met al het voorgaande, én het voegt er iets aan toe. Fluitend naar school gaan en fluitend naar huis gaan zijn zoiets als arbeidsvoorwaarden voor leerling en medewerker, voor de denkers en de doeners. Het geeft een actieve en ontspannen sfeer, waarin ruimte is voor ‘leuke dingen voor de mensen’, zoals een meerdaagse reis, een onschuldige grap, en een flinke dosis relativering, en vooral: sprankelend onderwijs!