071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Veiligheid betekent dat je jezelf mag zijn en dat je de aandacht krijgt die je nodig hebt om je gunstig te kunnen ontwikkelen. Hoeveel en welke aandacht je nodig hebt is voor leerlingen verschillend. Wij stemmen daarom onze leerlingenbegeleiding en onderwijsondersteuning af door maatwerk te leveren.

Onderwijsondersteuning

In geval van sociaal-emotionele, gedrags- of leerproblemen die niet meer door de mentor opgevangen kunnen worden, wordt er een beroep gedaan op het ondersteuningsteam. De coördinator onderwijsondersteuning draagt zorg voor het afstemmen van de ondersteuning op je hulpvraag en je ondersteuningsbehoefte(n) door te communiceren met alle betrokkenen, t.w. je ouders, je mentor, de interne en/of externe hulpverleners en natuurlijk met jou. Naast de coördinator onderwijsondersteuning bestaat het ondersteuningsteam uit een begeleider passend onderwijs, jeugd- en gezinsteammedewerkers, een jeugdverpleegkundige en een pluscoach. Daarnaast heeft het ondersteuningsteam nauw contact met Regionaal Bureau Leerplicht, het jongerenwerk van het Welzijnskwartier en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband.

Sociaalveiligheidsbeleid

Het is heel vervelend als je wordt ge(cyber)pest op school. Wij nemen dit zeer serieus. Je kunt altijd contact opnemen met je mentor. Daarnaast beschikt de school over een sociaal veiligheidsbeleid en een coördinator sociale veiligheid. In het sociaal veiligheidsbeleid wordt beschreven wat onder pesten wordt verstaan, hoe dit gedrag wordt gesignaleerd en wat de aanpak van pesten is. De coördinatoren sociale veiligheid zijn mevrouw T. Rovers en meneer T. Vink, zij zijn aanspreekpunt voor leerlingen die gepest worden, willen praten over een situatie waarin gepest wordt of vragen hebben over pesten. De coördinator sociale veiligheid is degene die hierin bemiddelend kan optreden of ervoor kan zorgen dat eventuele begeleiding wordt ingezet. Er kan contact worden opgenomen via de mail: t.vink@andreascollege.nl en t.rovers@andreascollege.nl.

Download antipestprotocol

Faalangst (spanning/ stress/ onzeker zijn)

Een beetje spanning hebben is niet erg. Vaak word je er juist alert van en presteer je extra goed. Maar als je door de spanning niet meer lekker in je vel zit, slechter slaapt of lagere cijfers haalt, dan wordt het tijd er iets aan te doen. We hebben daarvoor bij ons op school een ZOP-training voor de onderbouwleerlingen (klas 1 t/m 3) en een training examenstress voor de bovenbouw (klas 4 t/m 6). ZOP staat voor zelfvertrouwen, ontspanning en positief denken. Bij de training doen we oefeningen om met spanning te leren omgaan, we werken aan je zelfvertrouwen en positief denken en we doen ontspanningsoefeningen. De ZOP-training voor de onderbouw is een groepstraining die wordt gegeven van oktober t/m januari (6 tot 8 bijeenkomsten) en van maart t/m mei (6 bijeenkomsten). De training examenstress wordt gegeven in september en oktober en daarna nog elke keer voor een toetsweek en voor de examens als er behoefte aan is. Deze training is in een kleine groep of individueel.

Alle trainingen worden gegeven door mevrouw Stokkermans. Opgeven kan het hele jaar door. Als je mee wilt doen (of als je twijfelt) kun je mailen naar m.stokkermans@andreascollege.nl

Checklist ZOP

Dyslexie

Onze school beschikt over twee gecertificeerde dyslexiecoaches die zorg dragen voor dyslexieonderzoek en begeleiding van dyslectische leerlingen. De dyslexiecoaches zorgen ervoor dat dyslectische leerlingen bekend zijn bij de mentor en vakdocenten, geven concrete informatie over de aanpak van de dyslectische leerling in de les, bespreken compensatiemaatregelen en mogelijkheden, voorzien leerlingen van een faciliteitenpas en coördineren het gebruik van Kurzweil.

Download beleidsplan dyslexie

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

De school kan je informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugd-verpleegkundige die verbonden is aan onze school. De GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg (ggdhm.nl) is kernpartner van de regionale Centra voor Jeugd en Gezin. Locaties van Centra voor Jeugd en Gezin vind je op cjgzuidhollandnoord.nl. Ook is er een JGZ team voortgezet onderwijs. Je kunt dit team benaderen via ado-duinenbollen@ggdhm.nl of 088-3083220. Voor contact met de Jeugd- en gezinsteams in de omgeving kun je mailen naar: jgt@cjgzhn.nl of bellen naar 088-2542368 (Katwijk) of 088-2542369 (Rijnsburg) of kijk op jeugdengezinsteams.nl

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op onze school wordt gewerkt met een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is een wettelijke verplichting (Wet Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld). In de meldcode staan richtlijnen voor het handelen van personeelsleden wanneer zij tijdens hun werk geconfronteerd worden met situaties van (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. De meldcode is opgesteld in samenwerking met diverse instanties uit de regio Zuid-Holland Noord op basis van landelijke criteria.