071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Misschien wil jij het net iets anders, ook daar is ruimte voor op Pieter Groen. We hebben hieronder verschillende mogelijkheden voor je op een rij gezet. 

Praktijkgerichte examens óók op de mavo

Op de mavo bieden wij twee praktijkgerichte examens aan. Al vele jaren is het één van de vakken LO-2, een examenvak in het kader van lichamelijke opvoeding. Vanaf schooljaar 2020-2021 bieden wij ook het nieuwe examenvak informatietechnologie aan. Dit vak bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin deskundig gebruik van informatiesystemen, applicaties en media een grote rol speelt.

 

Vak op hoger niveau afsluiten

Wij stimuleren het kiezen van een extra vak in het eindexamenpakket en het is mogelijk 1 of meerdere vakken af te sluiten op een hoger niveau. Een voorbeeld hiervan is een havoleerling die het vak Engels op vwo-niveau afsluit. Dit staat dan vermeld op het havodiploma. De leerling kan deze extra mogelijkheid  kiezen in overleg met de mentor, adjunct-directeur en vakdocent. De vakdocenten monitoren de leerlingen en stimuleren hen hierin.

 

Flexibel ondernemend Leren (FOL)

Binnen het flexibel ondernemend leren worden leerlingen uitgedaagd om ondernemend en actief in het leven te staan. Nieuwsgierigheid, creativiteit, ondernemendheid en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. Scholen voor Ondernemend Leren maken deze ontwikkeling mogelijk door leerlingen eigenaarschap te geven van hun leertraject. Door zelfbedachte, ondernemende projecten van leerlingen te verbinden aan lesdoelen, wordt de betrokkenheid en motivatie van de leerling bij zijn eigen onderwijsproces verhoogd. Leerlingen hebben binnen FOL de vrijheid om binnen het rooster keuzes te maken over het volgen van lessen. Dit gebeurt in samenspraak met de mentor en vakdocenten.
In klas 1 doen de leerlingen een project waarvan ondernemerschap een onderdeel is. Op deze manier kunnen zij zien of ondernemen iets voor hen is. Leerlingen kunnen zich wanneer zij geïnteresseerd zijn, aanmelden voor FOL. FOL is geschikt voor vwo, havo en mavo en voor alle leerjaren.

School voor Ondernemend Leren

Op Pieter Groen kunnen leerlingen School voor Ondernemend Leren (SOL) volgen. School voor Ondernemend Leren is een landelijk initiatief met als doel leerlingen te leren ondernemen. Dit kan zijn  in de vorm van een bedrijfje, maar ook kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het organiseren van  projecten voor andere leerlingen. Ondernemende leerlingen leren vaardigheden waar de 21e eeuw om vraagt zoals communicatie, burgerschap, leiderschap, leervaardigheid en creativiteit.

In de brugklas wordt gestart met het project getiteld ‘Jij de baas’. ‘Jij de Baas’ is een lesprogramma waarin maatschappelijk bewust ondernemen centraal staat. Leerlingen gaan in groepjes aan de slag voor een goed doel dat zij zelf gekozen hebben. De leerlingen bedenken originele manieren om dit doel te steunen. Daar komt veel bij kijken, waar de leerlingen van leren, zoals fondsen of leden werven, organiseren en besprekingen voeren. Voor leerlingen die interesse hebben hiermee verder te gaan wordt gekeken of binnen de schooluren tijd vrijgemaakt kan worden om aan School voor Ondernemend Leren deel te nemen. Binnen School voor Ondernemend Leren worden in het vervolgtraject leerlingen via andere projecten gestimuleerd contact te zoeken met ondernemers. De school verschaft de faciliteiten en de middelen: leerlingen krijgen een eigen ‘kantoor’ op school en een budget, waarbinnen ze hun zaken moeten doen.

School voor Ondernemend Leren is een goed platform om ondernemende talenten op te sporen en verder te begeleiden in hun ontwikkeling. Meer informatie is te vinden op www.ondernemendleren.org. Ook is het leuk een kijkje te nemen op de Facebookpagina van School voor Ondernemend Leren van Pieter Groen, hier posten onze ondernemende leerlingen dingen over hun bezigheden.