071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Welkom op de pagina van de Ouderraad (OR) van Pieter Groen. De OR bestaat uit ouders van leerlingen van Pieter Groen. Wij willen u op de hoogte houden van onze bijdrage aanhet reilen en zeilen op school. Dit doen we o.a. via de nieuwsbrief van Pieter Groen.
Wij hopen natuurlijk ook namens u te kunnen spreken. Reacties naar aanleiding van de informatie in de nieuwsbrief van Pieter Groen stellen wij zeer op prijs. U kunt ons persoonlijk of via de school benaderen: ouderraadpietergroen@andreascollege.nl
Alvast bedankt voor uw reacties!

Doelstelling van de ouderraad (OR)

De doelstelling vindt u terug in de schoolgids van Pieter Groen. Daar in leest u dat de school er belang aan hecht de samenwerking tussen ouders en school te bevorderen! De OR is hier een goed voorbeeld van. De OR bestaat uit een groep betrokken ouders die ongeveer 6x per jaar vergaderen samen met de locatiedirecteur over de dagelijkse gang van zaken op school en over nieuwe onderwijsontwikkelingen.
Er wordt aandacht gegeven aan vragen en zaken die bij ouders leven. Wij proberen de school alert te houden op bijvoorbeeld de kosten van TTO en werkweken, hoogte Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB), de veiligheid op school, beperking van lesuitval en het contact tussen thuis en school. De schoolleiding neemt de inbreng van de OR vaak ter harte. Door onze inbreng worden er regelmatig zaken opgepakt, aangepast of heroverwogen.

MR/GMR

De OR levert ook een vertegenwoordiging aan de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van de OR, de leerlingenraad, het onderwijzend personeel en het onderwijsondersteunend personeel. Sinds 1 januari 2007 vallen het Andreas College en Limes praktijkonderwijs onder hetzelfde bestuur; sindsdien is er een GMR die zich voornamelijk bezig houdt met bovenschoolse zaken.
De OR adviseert de ouders die zitting hebben in de MR en de GMR. Deze vertegenwoordigers van de OR hebben, net als de andere leden van de (G)MR, adviesrecht en voor sommige zaken instemmingsrecht.

Ouderraad Pieter Groen  
Nelleke Schaap Voorzitter OR en lid MR
Thessa Vooijs Secretaris
Alex de Leede lid GMR
Rita Maria Zomerveld lid MR 
Bas v.d. Burg  
Willem Jan Ageling  
Marjanne Koekebakker  
Cobie van der Plas  
   

Contactgegevens van de ouderraad: ouderraadpietergroen@andreascollege.nl.

Gebedskring

Sinds een aantal jaren kent onze school een Gebedskring. Een Gebedskring bestaat uit een groep
(groot-)ouders die met enige regelmaat bij iemand thuis samenkomen om te bidden. Er wordt gebeden voor de school, het christelijk onderwijs, maar soms ook wat specifieker voor iemand die het moeilijk heeft. Tijdstip en regelmaat van samenkomst worden in onderling overleg afgesproken. Wilt u op deze manier uw betrokkenheid bij onze school vorm geven, neemt u dan contact op met mevrouw Coranda Mourits via telefoonnummer 0645979933 of e-mail.