071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Overgangsnormen en cijferoverzichten

Of een leerling overgaat naar het volgende schooljaar en naar welk niveau is afhankelijk van verschillende factoren. Natuurlijk hangt het af van de resultaten maar ook zijn of haar inzet telt mee. In het document ’Regels omtrent Bevordering’ (RoB)  hebben we alle afspraken gezet.

Bent u benieuwd hoe uw kind ervoor staat dan kunt u kijken in SOMtoday. Dit is een elektronische leeromgeving waar leerlingen bijvoorbeeld lesmateriaal kan bekijken, digitaal het huiswerk kan inleveren en e-mailen. Ook kunt u op elk moment van het schooljaar de cijfers, huiswerkopdrachten en absentie zien. Daarnaast delen we er ook informatie zoals PowerPointpresentaties van ouderavonden, het leerlingenstatuut en allerlei andere wetenswaardigheden.

Advisering

Als uw kind in de brugklas zit ontvangt u halverwege het jaar advies over de mogelijkheden in het volgende schooljaar. Zit uw kind in een hoger leerjaar dan ontvangen jullie alleen bericht wanneer daar aanleiding toe is. Aan het eind van ieder leerjaar krijgt u een advies over de verdere schoolloopbaan.

Rapporten

Uw kind krijgt twee keer per jaar een rapport uitgereikt van de mentor. Hier staan de cijfers op van alle vakken. Als er aanleiding is, wordt u als ouders/verzorgers ook uitgenodigd om op de tafeltjesavond te komen. In korte gesprekken wordt u dan bijgepraat over de vorderingen.

Examen

Het examenreglement, de PTA’s en handige links zijn te vinden op deze pagina.