071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

De verschillende opleidingen mavo, havo en vwo duren respectievelijk vier, vijf en zes leerjaren. De eerste twee leerjaren bij mavo en de eerste drie bij havo en vwo vormen de onderbouw; hogere klassen behoren tot de bovenbouw.

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

Leerjaar 1

In leerjaar 1, ofwel de brugklas, kunnen leerlingen worden ingedeeld in een mavo/havo, havo/vwo of vwo-klas. Vanaf de start maken alle leerlingen ook een keuze voor tweetalig (tto) of regulier (Nederlands) onderwijs.

De plaatsing van de leerlingen in een van deze groepen is afhankelijk van het advies van de basisschool en is onder andere gebaseerd op de informatie uit het Leerling Volg Systeem. De plaatsingswijzer van het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek geeft daarbij aan hoe de leerling geplaatst kan worden.

Vwo
Wanneer de leerkracht van groep 8 een vwo-advies geeft, wordt de leerling in een vwo-klas geplaatst. In een vwo-klas zitten alleen leerlingen met een enkelzijdig vwo-advies
Havo / vwo
Leerlingen met een havo advies en leerlingen met een havo advies met daarbij een vwo-aanbeveling worden geplaatst in de havo/vwo-klas. Vanuit 1 havo/vwo kan de leerling
doorstromen naar 2 havo, 2 havo/vwo of 2 vwo.
Mavo / havo
De vmbo-theoretische leerweg (vmbo-tl) wordt op Pieter Groen mavo genoemd. Leerlingen met een vmbo-kader/vmbo-gl/tl-advies en leerlingen met een vmbo-tl/havo-advies worden bij ons geplaatst in een mavo/havo-brugklas. In deze brugklas wordt het onderwijs op mavo/havoniveau ingericht. Vanuit 1 mavo/havo kan de leerling doorstromen naar 2 mavo.

2 mavo/havo of 2 havo
Wij houden deze indeling aan, omdat we de ervaring hebben dat we onze leerlingen op een goede manier begeleiden naar hun juiste plek in het tweede jaar. Ons streven is om elke leerling op het juiste niveau in leerjaar 2 te plaatsen. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om zich te ontwikkelen en te kijken welk niveau het best past. Voor hen is het daarom mogelijk om les te krijgen in een mavo/havo of een havo/vwo-klas.

Na de eerste periode, halverwege het schooljaar, ontvangen leerling en ouders een prognose voor het te volgen schoolniveau in klas 2. Als er in de andere schooljaren aanleiding toe is, ontvangen leerling en ouders advies over de mogelijkheden in het volgende schooljaar, bijvoorbeeld een overstap naar een ander schoolniveau. Aan het eind van ieder leerjaar geeft de school een bindend advies over het volgende leerjaar.

Leerjaar 2
We proberen in leerjaar 1 de leerlingen zo zorgvuldig mogelijk door te laten stromen naar het juiste niveau. Dit doen we op grond van behaalde resultaten, daarnaast wordt dit ook gebaseerd op de manier van werken. De mogelijkheid om door te stromen naar een ander schoolniveau blijft bestaan (bijvoorbeeld van 2 havo naar 3 vwo). Dat is het grote voordeel van de scholen binnen Stichting Andreas College.

De leerlingen in de 2 mavoklassen krijgen tijdens dit leerjaar te maken met een eerste stap in de profielkeuze voor de bovenbouw. De leerling moet een keuze maken tussen drie profielen. De te kiezen profielen zijn: Techniek, Zorg & Welzijn en Economie. Binnen deze profielen is een aantal vakken verplicht gesteld en een aantal vakken is vrij te kiezen. Leerlingen kunnen de keuze maken om de route voor doorstroom naar havo open te houden door hun profielkeuze af te stemmen op de havo-profielen en daarmee een extra vak te volgen in de bovenbouw. Het keuzeproces wordt begeleid door de decaan en de mentor.

Leerjaren 3 havo en 3 vwo
Leerjaar 3 heeft een scharnierfunctie tussen de onder- en bovenbouw van havo en vwo.
Enerzijds volgen de leerlingen een breed vakkenpakket, anderzijds bereiden we de leerlingen voor op hun profielkeuze. Tijdens de mentorlessen wordt aan de hand van oriëntatieopdrachten toegewerkt naar de profielkeuze. Daarnaast wordt er een  informatieavond voor ouders en leerlingen gehouden. Ook krijgen de leerlingen de kans om tijdens de zogenaamde profielkeuzedag kennis te maken met de nieuw te kiezen vakken. Wanneer er behoefte is aan meer ondersteuning om tot een profielkeus te komen, kan er een afspraak gemaakt worden met de decaan.

Bovenbouw (leerjaar 3, 4, 5, 6)

Leerjaar 3 mavo
In de bovenbouw van de mavo is coaching een belangrijk onderdeel. De leerlingen worden twee uur per week in groepsverband of individueel gecoacht door hun mentor. Het
loopbaanbegeleiding-programma is een belangrijk onderdeel van de coaching. De stage, in het kader van Beroepspraktijkvorming (BPV), is tevens een onderdeel van 3 mavo,
naast de theorie vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich een goed beeld kunnen vormen van hun (werkende) toekomst, op deze manier weten ze waar ze het voor doen. De vakinhoud in de bovenbouw bestaat uit de vakken van het gemeenschappelijk deel, profielgebonden vakken en keuzevakken. Hierbij kan ook een extra vak gekozen worden om een route naar havo open te houden. In dit schooljaar wordt er ook al een deel van het examenprogramma afgenomen. Maatschappijleer en kunstvakken ckv worden in leerjaar 3 afgesloten.

Leerjaren 4 havo en 4, 5 vwo
In de bovenbouw van havo en vwo heeft elke leerling een aantal vakken die voor iedereen verplicht zijn, het zogenoemde gemeenschappelijk deel. Het gemeenschappelijk deel bestaat onder andere uit de vakken Nederlands, Engels en godsdienst. Op vwo is het daarnaast ook verplicht om Frans of Duits in het pakket te hebben.

De rest van het vakkenpakket is afhankelijk van het gekozen profiel. Er zijn vier profielen: de Natuurprofielen, onderverdeeld in Natuur en Techniek (NT) en Natuur en Gezondheid (NG) en de Maatschappijprofielen, onderverdeeld in Economie en Maatschappij (EM) en Cultuur en Maatschappij (CM). Binnen elk profiel heeft de leerling te maken met profielvakken die vaststaan en met profielkeuzevakken waaruit een keuze gemaakt moet worden. Vervolgens moet nog één keuze-examenvak gekozen worden dat al dan niet met het profiel te maken heeft.

Leerjaar 4 mavo
Coaching is de rode draad op de mavo, zo ook in het laatste jaar. Leerjaar 4 mavo is het eindexamenjaar. Wij hebben als doel om de leerlingen hier zo goed mogelijk in te begeleiden. Het standaard vakkenpakket in leerjaar 4 mavo bestaat uit: Nederlands, Engels, profielvakken, lichamelijke opvoeding en vakken naar keuze. Wanneer leerlingen een extra vak gekozen hebben, betekent het dat zij hiermee doorstroommogelijkheden naar havo hebben. Een extra vak kan ook een verbreding van het vakkenpakket of een vergroting van de slagingskans betekenen. Vakken die in leerjaar 3 niet gevolgd zijn, kunnen in 4 mavo niet meer gekozen worden. Het loopbaanbegeleiding-programma is gericht op het begeleiden in de keuzes die voorafgaan aan de vervolgstap naar een Mbo-opleiding of de doorstroom naar havo. Dit wordt begeleid door de decaan en de mentor.

Leerjaren 5 havo en 6 vwo
In de lessentabellen is voor ieder vak in ieder leerjaar het aantal aangeboden uren weergegeven. Het vak Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB) en het eindexamenonderdeel profielwerkstuk (PWS) zijn hierin niet opgenomen. Beide onderdelen zijn wel verplicht, maar er worden geen aparte lessen voor ingeroosterd. LOB wordt door de leerlingen uitgevoerd onder begeleiding van de decaan en de mentor. Het PWS voert de leerling uit onder begeleiding van een docent. Voor het PWS worden een paar vaste momenten ingeroosterd waarop de leerlingen de vorderingen van het onderzoek en hun product presenteren. Daarop ontvangt de leerling feedback die gebruikt wordt bij het in orde maken van de eindpresentatie voor de ouders.