071 - 402 42 01 (administratie) · 071 - 409 10 79 (ziekmeldingen)

Voor een goede samenwerking tussen school en ouders - en omgekeerd - is een goed onderling contact van groot belang. Voorop staat dat u altijd welkom bent als u wilt praten over uw kind. Wij hebben vaste spreekmomenten, maar u kunt altijd contact opnemen met de school voor een afspraak.

Mentor

De mentor is degene die aandacht heeft voor de totale ontwikkeling van de leerling op school: leren, werkhouding, gedrag en daaraan gekoppeld het welbevinden van de leerling. Daarnaast fungeert hij/zij als eerste aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en collega’s.
In mentorlessen komen zaken als studievaardigheden en leerhouding aan de orde. Tijdens deze lessen worden leerlingen gecoacht in het aannemen van de optimale leerhouding waarmee optimale resultaten behaald kunnen worden.

Decaan

Begeleiding bij de profielkeuze in havo en vwo, bij de leerwegenkeuze in mavo en bij de keuze van een vervolgopleiding of beroep is het voornaamste werkterrein van de decanen. De opleidingen mavo, havo en vwo hebben ieder een eigen decaan.

Leerlingportaal/ouderportaal

Het is mogelijk om de cijfers en absentie van uw kind te bekijken via de computer. U kunt met uw inlogcode inloggen via de knop Inloggen rechtsboven op deze pagina.
Via ons webportaal hebt u met een wachtwoord inzage in de cijferresultaten van uw kind. Op elk moment dat u wenst, kunt u zo op de hoogte zijn van de cijfermatige vorderingen. Ook het door de docent invoerde huiswerk kunt u daarop vinden.

RoB

Het document “Regels over Bevordering” (RoB) is de handleiding bij de bevordering van onze leerlingen.
Download handleiding (pdf)

Ouderavonden

Op zo’n avond nodigen wij ouders van de leerlingen van alle leerjaren uit om met o.a. de mentor of tutor te praten. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: kennismaking, hoe het gaat in de klas, de gang van zaken met betrekking tot schoolonderzoeken/examens en voorlichting over de keuze voor een profiel of sector.